fbpx

Politika ochrany osobných údajov a súkromia

 • Home

– vyhlásenie o ochrane osobných údajov používateľov webových stránok, ktoré sú dostupné na adrese www.spidersys.pl –

 

V tejto Politike sú uvedené informácie, ktoré Správca musí predstaviť na základe ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov, ako aj o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ako aj zákona Poľskej republiky z 10. mája 2018 o ochrane osobných údajov.

Správca týmto spĺňa požiadavky predmetného ustanovenia a tiež povinnosti, ktoré vyplývajú z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), v týchto Pravidlách len „GDPR”.

Používateľ vyjadrujúc súhlas s Pravidlami alebo Politikou ochrany osobných údajov a súkromia, ktoré sú zverejnené na adrese www.spidersys.pl, súhlasí tiež so spracúvaním osobných údajov, ktoré odovzdá, sprístupní, v súlade so stanovenými zásadami. Pojmy napísané s veľkým začiatočným písmenom v týchto Zásadách majú význam, ktorý im pripisujú Pravidlá.

Pri plnení povinnosti ustanovenej v GDPR a v zákone z 18. júla 2002 o poskytovaní elektronických služieb Vám oznamujeme nasledovné:

I.

Správcom osobných údajov,, ktoré ste nám poskytli, zostáva:

Spoločnosť „Spidersys Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością“ so sídlom vo Varšave na adrese: ul. Kielecka 41A/8, 02-530 Warszawa, Poľsko, zapísaná v Štátnom súdnom registri pod číslom KRS: 0000601401, DIČ PL: 7822608406, IČO PL (REGON): 363706345.

So správcom osobných údajov sa môžete kontaktovať nasledovnými spôsobmi:
– písomne – adresujúc korešpondenciu na adresu kancelárie spoločnosti „Spidersys Sp. z o.o.“ a korešpondenčnú adresu: ul. Bydgoska 7, 62-510 Konin, Poľsko
– elektronicky – na e-mailovú adresu: praca@spidersys.com,
– telefonicky na číslo: +48 500 091 631

II.

V súvislosti s prevádzkovaním Portálu, na ktorom je tiež dostupný kontaktný formulár, ako aj aplikačný formulár, tzn. formulár určený na odpovedanie na zverejnené pracovné inzeráty,
a okrem toho v súvislosti so zasielaním Noviniek, zhromažďujeme údaje, ktoré pochádzajú predovšetkým priamo od vás, ako aj od subjektov, ktorým ste odovzdávanie takýchto údajov povolili.. Tieto údaje zahŕňajú minimálne:

1) Vaše meno a priezvisko, e-mailová adresa, prípadne telefónne číslo – v prípade použitia kontaktného formulára,

2) Vaše meno a priezvisko, e-mailová adresa, prípadne telefónne číslo, ako aj iné osobné údaje, ktoré uznáte za užitočné – v prípade použitia formulára na podávanie žiadostí v odpovedi na pracovné inzeráty,

3) Vaše meno a priezvisko, ako aj e-mailová adresa – v prípade použitia služby zasielania Newslettra.

Okrem toho sa môže stať, že štatistiky o vašej prítomnosti a aktivite na Portáli zhromažďujeme pomocou takzvaných súborov cookies.

V prípade nadviazania kontaktu prostredníctvom tradičnej (papierovej) pošty alebo elektronickej (e-mailovej) pošty, zhromažďujeme tiež výtlačky alebo dokumenty pochádzajúce z predmetných správ.

Poskytnutie údajov uvedených vyššie v bodoch 1-3 vyššie je nevyhnutné na použitie kontaktného formulára, formulára na podanie žiadostí v odpovedi na inzeráty týkajúce sa pracovnej ponuky alebo služby newslettera, ako aj na plnenie nami uzatvorených zmlúv s vami, najmä o poskytovaní elektronických služieb.

Portál vykonáva funkcie získavania informácií o Používateľoch a ich správaní nasledujúcim spôsobom:

 1. dobrovoľným zadaním údajov do formulárov, ktoré sa prenášajú do systémov Správcu.
 2. ukladaním súborov cookies na koncových zariadeniach Používateľov.

Webová stránka používa súbory cookies. Súbory cookies (tzv. „cookies“) sú IT dáta, najmä textové súbory, ktoré sú uložené v koncovom zariadení Používateľa Portálu a sú určené na používanie webových stránok Portálu. Súbory cookies zvyčajne obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, dobu ich uloženia na koncovom zariadení a jedinečné číslo. Subjektom, ktorý umiestňuje súbory cookies na koncové zariadenie používateľa webovej stránky a pristupuje k nim, je Správca.

Súbory cookies máte možnosť spravovať a dokonca ich úplne vypnúť prostredníctvom nastavení webového prehliadača. Malo by sa však pamätať na to, že ak sú súbory cookies zakázané, Správca nemôže zaručiť správne fungovanie všetkých prvkov webovej stránky. Portál používa vlastné súbory cookies – za účelom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a personalizácie časti obsahu na Portáli. Okrem toho sú súbory cookies využívané aj tretími stranami, ktoré Správcovi poskytujú reklamné a analytické služby.

Súbory cookies umiestnené na koncovom zariadení Používateľa môžu využívať aj subjekty spolupracujúce so Správcom, najmä tieto spoločnosti: Google (Google Inc. so sídlom v USA), Facebook (Meta Platforms Inc. so sídlom v USA), Twitter (Twitter Inc. so sídlom v USA).

III.

Osobné údaje spracúvame na nasledujúce účely:

 •  odpovedanie na dopyty podané prostredníctvom kontaktného formulára alebo prostriedkov komunikácie na diaľku, vrátane predkladania ponúk na takto podanú žiadosť;
 • náborový proces v súvislosti s pracovnými ponukami, ktoré zverejňujeme,
 • realizácia služby Newslettera;
 • realizácia iných činnosti v reakcii na požiadavku adresovanú nám;
 • plnenie povinností vyplývajúcich z ustanovení daňového alebo štatistického zákona;
 • vedenie interných štatistík týkajúcich sa fungovania webových stránok;
 • marketing súvisiaci s našou činnosťou.

Súbory cookies sa používajú na nasledujúce účely:

 1. udržiavanie relácie Používateľa (po prihlásení), vďaka čomu Používateľ nemusí znova zadávať prihlasovacie meno a heslo na každej podstránke Portálu;
 2. realizácia cieľov tvoriacich „Významné marketingové techniky“:

Správca využíva štatistickú analýzu návštevnosti webu prostredníctvom Google Analytics (Google Inc. so sídlom v USA). Správca neposkytuje prevádzkovateľovi tejto služby osobné údaje, ale iba anonymizované informácie. Služba je založená na používaní súborov cookies na koncovom zariadení Používateľa. Pokiaľ ide o informácie o preferenciách Používateľa zhromaždené reklamnou sieťou Google, Používateľ si môže prezerať
a upravovať informácie vyplývajúce zo súborov cookies pomocou nástroja: https://www.google.com/ads/preferences/

Základom spracúvania vašich osobných údajov je predovšetkým váš súhlas alebo súhlas vyjadrený vami poverenou osobou (čl. 6 bod 1 písm. a GDPR), nevyhnutnosť spracovania na vykonanie opatrenia na vašu žiadosť pred uzavretím zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR), ako aj nevyhnutnosť spracovania na účely vyplývajúce z oprávnených záujmov, ktoré sledujeme ako správca (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR).
Oprávnenými záujmami, ktoré ako správca sledujeme, je plnenie povinností ustanovených zákonom, ako aj určovanie, zabezpečovanie alebo uplatňovanie nárokov alebo obrana proti nim.

IV.

Príjemcami Vvašich osobných údajov sú predovšetkým osoby oprávnené zastupovať spoločnosť Spidersys Sp. z o.o., osoby u nej zamestnané, ako aj subjekty spolupracujúce s nami v oblasti:

 • uschovávania našich IT dát na externých serveroch,
 • účtovníckej a právnej obsluhy, v takom prípade je to opodstatnené nevyhnutnosťou realizovať povinnosti vyplývajúce z platnej legislatívy (napr. zúčtovanie a zdokumentovanie služby), alebo tiež v súvislosti s vymáhaním požiadaviek a nárokov, alebo obranou pred nimi;
 • zasielania a doručovania korešpondencie.

So subjektami, ktoré nám zabezpečujú účtovnícku alebo právnu obsluhu, ako aj so subjektami, ktoré spracúvajú údaje, máme uzatvorené príslušné dohody o odovzdávaní osobných údajov, tak ako to vyžadujú predpisy GDPR.

Okrem toho tieto údaje môžu byť odovzdané oprávneným orgánom štátnej správy v rozsahu ich kompetencií (napr. orgánom činným v trestnom konaní).

Správca nemá v úmysle odovzdávať vaše osobné údaje mimo územia Európskej únie.

Správca nespracúva osobné údaje detí a osôb vo veku do 16 rokov. Ak sa zistí, že takéto údaje boli zverejnené prostredníctvom dopytového formulára, budú vymazané.

V.

Vaše osobné údaje spracúvame iba počas doby vybavovania a vybavovania vašich dopytov, vykonávania náborového procesu na pozície uvedené v pracovných inzerátoch alebo počas poskytovania služby newslettera, ako aj počas doby vyžadovanej zákonom o uchovávaní účtovných kníh a zúčtovacej a daňovej dokumentácie. Po uplynutí tejto doby budú údaje vymazané, ale môžu byť ďalej spracovávané len vtedy, ak je to dovolené alebo nevyhnutné na splnenie povinnosti vyplývajúcej zo zákona, na vyrovnanie služieb, zabezpečenie našich nárokov alebo obrany pred nimi. V takom prípade budú spracované do uplynutia premlčacej doby vzájomných pohľadávok alebo do právoplatného skončenia súdneho konania.

VI.

Na základe GDPR máte špecifické práva, o ktorých sme povinní vás informovať. Musíme spomenúť predovšetkým nasledovné:

 1. môžete od nás požadovať prístup k vašim osobným údajom, čo zahŕňa získanie potvrdenia od nás, či spracúvame vaše údaje, dodatočné informácie uvedené v čl. 15 ods. 1 GDPR, ako aj kópiu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania. Vydanie prvej kópie je bezplatné, za každé ďalšie účtujeme príslušný poplatok.
 2. máte právo požiadať nás o opravu vašich osobných údajov, ktoré spracúvame, ak sú nesprávne, ako aj o ich doplnenie.
 3. máte právo na vymazanie svojich osobných údajov („budú zabudnuté“) a my sme povinní ich bezodkladne odstrániť v prípadoch uvedených v čl. 17 GDPR, t.j. keď: a) vaše údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované; b) odvoláte súhlas so spracovaním a neexistuje iný právny základ pre spracovanie; c) úspešne ste podali námietku; d) osobné údaje boli spracované nezákonne; e) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila povinnosť stanovená zákonom; f) osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.
  Právo na vymazanie osobných údajov sa netýka situácií, keď je ich spracúvané nevyhnutné na: a) zaručenie práva na slobodu slova a informácií; b) splnenie právnych povinností, ktoré vyžadujú spracúvanie údajov na základe platnej legislatívy, ktorá nás zaväzuje; c) určenie alebo vymáhanie požiadaviek a nárokov, ako aj na obranu pred nimi.
 4. môžete tiež požiadať o obmedzenie spracúvania údajov, alebo podať sťažnosti voči spracúvaniu údajov, v súlade so zásadami v zmysle čl. 18 a 21 GDPR.
  Uplatnenie práva na obmedzenie spracúvania zahŕňa obmedzenie spracúvania týchto údajov z našej strany a je splatné, ak: a) spochybňujete správnosť osobných údajov – na obdobie umožňujúce nám skontrolovať správnosť týchto údajov; b) spracovanie je protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia; c) Vaše osobné údaje už nepotrebujeme, ale Vy ich potrebujete na preukázanie, uplatňovanie alebo obranu nárokov, d) namietate proti spracovaniu – kým sa nezistí, či naše legitímne dôvody neprevažujú nad dôvodmi vašej námietky.
  Proti spracovaniu založenému na nevyhnutnosti na účely našich oprávnených záujmov alebo oprávnených záujmov tretích strán môžete
  kedykoľvek namietať z dôvodov súvisiacich s vašou konkrétnou situáciou. Po vznesení námietky nebudeme môcť vaše osobné údaje ďalej spracúvať, pokiaľ nepreukážeme existenciu platných, zákonom opodstatnených dôvodov na spracúvanie, prevažujúcich nad vašimi záujmami, právami a slobodami alebo existenciu dôvodov na zisťovanie, presadzovanie alebo obranu nárokov.
  V prípade, ak sú vaše osobné údaje spracúvané na účely priameho marketingu, keď podáte námietku voči spracúvaniu, predmetné údaje už nebudú spracúvané na tieto účely a ciele.
 5. máte právo na prenos svojich osobných údajov, a to tak, že vám tieto údaje poskytnete v štruktúrovanom, bežne používanom formáte, ako aj ich prenesením na vami uvedenú tretiu stranu.
  Okrem toho máte právo na zrušenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov. Zrušenie tohto súhlasu neovplyvňuje správnosť ani legálnosť spracúvania údajov, ktoré bolo vykonané pred zrušením súhlasu.
  Máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je:
  PREZIDENT ÚRADU NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV
  ul. Stawki 2
  00-193 Varšava, Poľsko.

VII.

Poskytnutie Vašich osobných údajov je zmluvnou požiadavkou a v rozsahu vyššie uvedených údajov aj podmienkou uzatvorenia zmluvy. Neposkytnutie týchto údajov znemožňuje uzavretie alebo plnenie zmluvy vrátane zmluvy o poskytovaní elektronických služieb.

VIII.

Vo vzťahu k vám môžu byť podniknuté úkony spočívajúce v automatizovanom rozhodovaní, vrátane profilovania, za účelom poskytovania služieb na základe uzatvorenej zmluvy a za účelom priameho marketingu Správcu.

IX.

V rámci poskytovania elektronických služieb Vám používame primerané a podľa možnosti najúplnejšie technické prostriedky, aby sme zabránili získavaniu a pozmeňovaniu Vašich osobných údajov neoprávnenými osobami, najmä:

 • organizačné riešenia obmedzujúce riziko narušenia ochrany osobných údajov vrátane pravidelných záloh alebo aktualizácií akéhokoľvek softvéru, ktorý správca používa na spracovanie osobných údajov,
 • šifrovanie sťahovaných a prenášaných IT dát pomocou technológie SSL.

Vyhradzujeme si právo vykonávať zmeny v týchto Zásadách ochrany osobných údajov v dôsledku meniacich sa technológií a z dôvodu prispôsobenia sa akýmkoľvek zmenám v zákonoch.