fbpx

Pravidlá servisu

 • Home

Pravidlá servisu Spidersys.pl

§ 1. Všeobecné ustanovenia

 1. Pojmy používané v týchto Pravidlách sa chápu nasledovne:
  1) Pravidlá – tento dokument, ktorý upravuje zásady a podmienky elektronického poskytovania služieb spoločnosťou Spidersys. Používateľ sa musí predtým, než začne využívať elektronicky poskytované služby, ktoré poskytuje spoločnosť Spidersys, oboznámiť s obsahom Pravidiel, a predovšetkým pred zaslaním dopytu prostredníctvom kontaktného formulára, pred zapísaním na odber Noviniek, alebo pred podaním žiadosti na pracovnú ponuku odpovedajúc na zverejnený pracovný inzerát.
  2) Portál – webová stránka s kartami a funkciami dostupnými na tejto adrese: https://www.spidersys.pl.
  3) Spidersys – subjekt, ktorý prevádzkuje Portál, a ktorý je poskytovateľom (služieb) v zmysle príslušnej legislatívy o poskytovaní elektronicky poskytovaných služieb:
  spoločnosť „Spidersys Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością“ so sídlom vo Varšave na adrese: ul. Kielecka 41A/8, 02-530 Warszawa, Poľsko, zapísaná v Štátnom súdnom registri pod číslom KRS: 0000601401, DIČ PL: 7822608406, IČO PL (REGON): 363706345.
  adresa kancelárie spoločnosti „Spidersys Sp. z o.o.“ a korešpondenčná adresa: ul. Bydgoska 7, 62-510 Konin, Poľsko
  e-mailová adresa: praca@spidersys.com
  tel. č.:
  +48 500 091 631
  4) Používateľosoba, ktoré nie je Spidersys, a ktorá používa Portál,
  5) Služba – elektronicky poskytovaná služba, ktorú poskytuje spoločnosť Spidersys prostredníctvom Portálu, a ktorá Používateľom služby umožňuje:
  a. oboznamovať sa s obsahom, ktorý na Portáli zverejňuje spoločnosť Spidersys alebo iní Používatelia,
  b. sprístupňovať a zdieľať obsah Používateľov v súlade s ustanoveniami týchto Pravidiel,
  c. kontaktovať sa so spoločnosťou Spidersys prostredníctvom formuláru, ktorý je zverejnený na Portáli,
  d. oboznamovať sa s ponukou spoločnosti Spidersys, ako aj s informáciami ohľadne (podnikateľskej) činnosti spoločnosti,
  e. zapísať sa na odber Noviniek (Newsletter), ktoré obsahujú informácie súvisiace s Portálom a činnosťou spoločnosti Spidersys,
  f. podávať žiadosti na pracovné pozície, ktoré v pracovných inzerátoch zverejňuje spoločnosť Spidersys.
  6) Trvalý nosič – materiál alebo nástroj, ktoré spotrebiteľovi alebo podnikateľovi umožňujú uschovávať informácie zaslané priamo spotrebiteľovi alebo podnikateľovi takým spôsobom, ktorý umožňuje, aby boli tieto informácie dostupné aj v budúcnosti tak dlho, ako si to vyžadujú ciele, účely, na aké sú predmetné informácie určené, a tak, aby sa uschovávané informácie dali obnoviť v nezmenenej forme.
 2. Aby Používateľ mohol využívať Služby, ktoré poskytuje spoločnosť Spidersys, musí mať k dispozícii zariadenie spĺňajúce nasledovné podmienky: operačný systém: MS Windows Vista, MS Windows 7 a 8, MS Windows XP SP-3, MacOS X 10.4.8 alebo novšie verzie, niektorý z populárnych webových prehliadačov (napr. Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Apple Safari, Google Chrome, Opera). Aby bolo možné zobrazovať obsah, ktorý je zverejnený na Portáli, webový prehliadač musí mať aktivovanú podporu funkcie Javascript, ako aj podporu súborov cookies. Používatelia majú prístup k Portálu 24 hodín denne 7 dní v týždni, na všetkých zariadeniach, ktoré majú prístup na internet, a sú splnené podmienky uvedené v predchádzajúcich vetách tohto odseku. Spoločnosť Spidersys si vyhradzuje právo na prípadné prestoje, čiže právo na dočasnú nedostupnosť Portálu, vzhľadom na potrebu vykonávať nevyhnutnú údržbu či modernizácie.
 3. Spoločnosť Spidersys poskytuje Služby Používateľom Portálu v rozsahu a v súlade s podmienkami, ktoré sú stanovené v týchto Pravidlách. Pravidlá sú integrálnou súčasťou dohôd uzatváraných medzi spoločnosťou Spidersys a Používateľmi Portálu o elektronickom poskytovaní služieb. Každý sa môže oboznámiť s obsahom týchto Pravidiel ešte predtým, než začne využívať Služby, a súčasne, keď Používateľ začne využívať danú Službu, automaticky sa prijíma, že daný Používateľ prijal a súhlasí s Pravidlami, a Používateľ je od tejto chvíle povinný dodržiavať ustanovenia Pravidiel.
 4. Integrálnou súčasťou týchto Pravidiel je Politika ochrany osobných údajov a súkromia týkajúca sa webového sídla www.spidersys.pl.
 5. V dôsledku neustáleho vývoja Služieb sa môže meniť ich rozsah alebo funkčnosť. Spoločnosť Spidersys bude o takýchto zmenách informovať na Portáli, a súčasne si vyhradzuje právo na obmedzovanie dostupnosti, a tiež právo na vykonávanie zmien Služieb na určitú alebo neurčitú dobu.
 6. Spoločnosť Spidersys spracúva všetky osobné údaje Používateľov, ktoré sú nevyhnutné na nadviazania kontaktu, vytvorenie obsahu, na zmenu alebo ukončenie dohody o elektronickom poskytovaní služieb, výhradne na účely a ciele súvisiace so správnou realizáciou Služieb a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016. Podrobné podmienky spracúvania osobných údajov, ako aj príslušné poučenia a informácie ohľadne náležitých práv Používateľov, zahŕňa Politika ochrany osobných údajov a súkromia, ktorá je zverejnená na Portáli.
 7. Používateľ môže dohodu o elektronicky poskytovaných službách kedykoľvek ukončiť, tým, že prestane používať Portál, a následne zablokuje prístup zo svojho webového prehliadača na Portál. V prípade Používateľa, ktorý odoberá Newsletter, môže kedykoľvek požiadať o ukončenie ich zasielania, a to zaslaním príslušného pokynu na adresu praca@spidersys.pl. Odstúpenie spomenuté v predchádzajúcej vete sa považuje za ukončenie dohody o elektronicky poskytovaných službách, avšak automaticky neprestávajú platiť iné dohody uzatvorené prostredníctvom Portálu so spoločnosťou Spidersys.
 8. Spoločnosť Spidersys informuje, že Používateľ nesmie v rámci Portálu umiestňovať a zverejňovať akýkoľvek obsah nelegálnej povahy ani informácie, ktoré porušujú dobré mravy. Také konanie je zakázané. Používateľ predovšetkým nesmie prostredníctvom Portálu zasielať alebo zverejňovať informácie alebo údaje, následkom čoho môže dôjsť k rušeniu alebo preťaženiu IT systémov spoločnosti Spidersys alebo iných subjektov, ktoré sa priamo alebo nepriamo podieľajú na elektronicky poskytovaných službách (napr. poskytovatelia hostingu ap.).
 9. Obsah, stránky a služby Portálu sú chránené legislatívou Poľskej republiky a medzinárodným právom ohľadne duševného vlastníctva, vrátane autorských práv, ochranných značiek, obchodných služieb, právom na súkromie a právo na dobré meno („Práva duševného vlastníctva“). Spoločnosť Spidersys a Používatelia Portálu si zachovávajú všetky Práva duševného vlastníctva týkajúce sa zverejneného obsahu. Používateľ sa zaväzuje, že bude tieto práva dodržiavať.
 10. Používateľ berie na vedomie, že nenadobúda žiadne Práva duševného vlastníctva prostredníctvom používania Portálu, jeho obsahu ani akejkoľvek Služby. Používateľ zodpovedá za dodržiavanie všetkých platných zákonov, zásad a regulácií, ktoré sa týkajú používania obsahu Portálu.
 11. Spoločnosť Spidersys nekontroluje IT prostredie Používateľa, avšak odporúča, aby sa Používateľ pred použitím Portálu uistil, či jeho IT prostredie je bezpečné a či spĺňa stanovené požiadavky. Spoločnosť Spidersys nezodpovedá za prípadné následky spôsobené nedodržiavaním alebo nenáležitým dodržiavaním vyššie uvedených pokynov.
 12. Spoločnosť Spidersys odporúča používanie náležitých antivírusových aplikácií. Spoločnosť Spidersys nezodpovedá za pôsobenie akéhokoľvek deštrukčného softvéru (napr. vírusov) v IT infraštruktúre Používateľa.
 13. V zvláštnych prípadoch, ktoré ovplyvňujú bezpečnosť alebo stabilitu IT systému, má spoločnosť Spidersys právo dočasne pozastaviť alebo obmedziť poskytovanie Služieb, bez predchádzajúceho upozornenia, ako aj vykonať príslušné opatrenia s cieľom obnoviť bezpečnosť a stabilitu IT systému.

§ 2. Ostatné ustanovenia

 1. Používateľ pri vyjadrovaní súhlasu s týmito Pravidlami súhlasí zároveň s tým,
  aby spoločnosť Spidersys zbierala a sprístupňovala štatistiky o prítomnosti a aktivitách Používateľa na Portáli. Údaje sa zbierajú automaticky a môžu byť využité na analyzovanie aktivít Používateľov.
 2. Za účelom sledovania štatistických zmien a zaručenia čo najvyššej kvality služieb, spoločnosť Spidersys využíva informácie, ktoré server ukladá na koncovom zariadení Používateľa, a ktoré sa následne načítavajú pri každom pripojení webového prehliadača (tzv. súbory cookies). Používateľ môže kedykoľvek zmeniť nastavenia prehliadača tak, aby takéto súbory neakceptoval alebo informoval o ich odoslaní. Malo by sa však pamätať na to, že neakceptovanie súborov cookies môže spôsobiť ťažkosti pri používaní Portálu.
 3. Používateľ má právo podať reklamáciu ohľadne elektronicky poskytovaných služieb, s použitím niektorej formy komunikácie so spoločnosťou Spidersys, ktoré sú predstavené vyššie v § 1. Spoločnosť Spidersys posudzuje reklamácie v priebehu 14 dní od dňa podania danej reklamácie.
 4. Spoločnosť Spidersys má právo bez udania dôvodu, podľa vlastného uváženia, ukončiť, zmeniť, pozastaviť alebo prerušiť, dočasne alebo natrvalo, každý aspekt Portálu alebo Služieb.
 5. Spoločnosť Spidersys tiež môže zaviesť obmedzenia na isté funkcie alebo Služby, alebo obmedziť prístup k časti alebo celému Portálu alebo Službám, a to bez predchádzajúceho upozornenia.
 6. Používateľ berie na vedomie, že spoločnosť Spidersys mu môže znemožniť používanie Portálu alebo Služieb, zrušiť registráciu, alebo znemožniť používanie funkcií Portálu, a to bez predchádzajúceho upozornenia, ak má spoločnosť opodstatnené podozrenie, že daný Používateľ porušil ustanovenia týchto Pravidiel, narušil práva spoločnosti alebo tretej osoby, alebo jeho činnosti majú nekalé alebo nelegálne zámery. Používateľ berie na vedomie, že spoločnosť Spidersys nenesie žiadnu zodpovednosť z vyššie spomenutého titulu.
 7. Akékoľvek z nižšie vymenovaných konaní predstavuje porušenie Pravidiel a môže viesť k zablokovaniu možnosti používať Portál:
  1) nerešpektovanie súkromia alebo názorov iných Používateľov;
  2) používanie Portálu na nelegálne účely alebo na podporovanie akéhokoľvek nelegálneho konania;
  3) vydávanie sa za inú osobu;
  4) zasielanie spamu;
  5) porušovanie, zneužívanie alebo privlastnenie práv duševného vlastníctva iných osôb;
  6) zverejňovanie materiálov, ktoré majú obscénny, hanlivý, škodlivý, urážlivý, výhražný alebo nepravdivý charakter;
  7) zverejňovanie materiálov, ktoré porušujú akékoľvek zákony alebo nariadenia.
 8. Odosielaním správ spoločnosti Spidersys, nahrávaním súborov, obrázkov, textov, údajov, obsahu a iných materiálov, alebo ich iným doručovaním cez Portál alebo mimo neho, spoločnosť Spidersys udeľuje na dobu používania Portálu medzinárodnú, neodvolateľnú, neobmedzenú, nevýhradnú, bezplatnú licenciu na používanie (vrátane
  použitia na propagačné a reklamné účely), kopírovanie, poskytovanie sublicencie, prispôsobovanie, distribúciu, predvádzanie, reprodukovanie, prenos, modifikáciu, úpravu, vytváranie odvodených diel a akékoľvek iné využitie akýchkoľvek nápadov a originálnych príspevkov na akýkoľvek účel a akýmkoľvek spôsobom, ktorý je teraz známy alebo vznikne neskôr.
 9. Používateľ používaním Portálu poskytuje spoločnosti Spidersys právo na materiály odovzdané, zaslané prostredníctvom Portálu, a berie na vedomie, že mu za to neprináleží žiadna odmena.
 10. Používateľ zaručuje, že je majiteľom všetkých práv na materiály odovzdané, zaslané spoločnosti Spidersys.
 11. Používateľ používaním Portálu berie na vedomie, že spoločnosť Spidersys má právo, avšak nie povinnosť, monitorovať materiály umiestňované na Portáli, a to hocikedy, z akéhokoľvek dôvodu, podľa vlastného uváženia, s cieľom určiť zhodu s týmito Pravidlami, ako aj so všetkými inými zákonmi, predpismi, zásadami, reguláciami alebo pokynmi. Bez ohľadu na vyššie spomenuté právo, spoločnosť Spidersys si neprezerá všetky materiály, ktoré sú umiestnené, zverejnené na Portáli. Spoločnosť Spidersys si vyhradzuje právo na upravovanie, zverejňovanie, odmietnutie zverejnenia, požadovanie odstránenia alebo vymazania ľubovoľného materiálu, celého alebo časti, podľa vlastného uváženia, bez obmedzení, ak je to nevyhnutné na realizáciu akéhokoľvek práva, na požiadanie oprávneného štátneho orgánu, alebo podľa vlastného uváženia, ak sú predmetné materiály nesprávne alebo porušujú akékoľvek ustanovenie týchto Pravidiel. Spoločnosť Spidersys sa nijakým spôsobom v žiadnom rozsahu nezodpovedá voči Používateľom ani voči akejkoľvek inej osobe alebo subjektu za vykonanie alebo nevykonanie vyššie uvedených činností.
 12. Tieto Pravidlá platia a nadobúdajú účinnosť od 01.01.2023.
 13. Spoločnosť Spidersys si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel. Zmenené Pravidlá začínajú platiť a nadobúdajú účinnosť v termíne, ktorý určí spoločnosť Spidersys, nie skôr ako 7 dní odo dňa sprístupnenia zmenených a doplnených Pravidiel na internetovej stránke Portálu.
 14. V rozsahu, v akom príslušná legislatíva umožňuje zvoliť si príslušnú legislatívu, dohoda o elektronickom poskytovaní služieb, ktorej sa týkajú tieto Pravidlá, podlieha legislatíve Poľskej republiky.
 15. Prípadné spory vyplývajúce alebo súvisiace s elektronickým poskytovaním služieb, ako aj s aplikovaním týchto Pravidiel, v prípade sporov s Používateľmi, ktorí nie sú spotrebiteľmi, budú prekladané príslušnému poľskému oblastnému súdu podľa sídla spoločnosti Spidersys.
  V prípade sporov s Používateľmi, ktorí sú spotrebiteľmi, príslušnosť bude stanovená na základe príslušnej legislatívy, pričom taký Používateľ má možnosť využiť mimosúdne spôsoby riešenia sporov pred Stálym spotrebiteľským arbitrážnym súdom pri príslušnom inšpektorovi Mazowieckeho vojvodstva obchodnej inšpekcie vo Varšave. Informácie, akým spôsobom je možné využiť tento spôsob riešenia sporov, ako aj ohľadne príslušných procedúr, nájdete na adrese: www.uokik.gov.pl, ako aj na adrese: https://konsument.gov.pl/. Používateľ, ktorý je spotrebiteľom, môže tiež využiť internetovú platformu ODR, ktorá je dostupná na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.